header

Aanpak en werkwijze

De Educatieve Agenda Limburg steunt op een continu proces van samen leren en werken aan behoud en uitbouw van het goede onderwijs in de provincie en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Relevante informatie, juiste interpretatie van die informatie en dialoog over de benodigde aanpassingen in het onderwijs zijn hiervoor essentieel. Op basis van alle beschikbare kennis, uit zowel praktijk als wetenschap, bepalen de partners gezamenlijk hoe de bestaande situatie verder te verbeteren is en waar mogelijke knelpunten zitten. Door voorgestelde veranderingen eerst op kleine schaal in te voeren, zijn de effecten vast te stellen. Op grond daarvan kan besloten worden tot invoering op grotere schaal, verdere fine tuning als dat nodig is of het van tafel halen van de verandering. Zo is het onderwijs stapsgewijs en systematisch te verbeteren.

Doorbraakprojecten

Doorbraakprojecten zijn projecten die vanwege hun omvang en inhoudelijke complexiteit de kracht van een individuele school te boven gaan en waarbij samenwerking met andere scholen en kennisinstellingen noodzakelijk is. Het zijn innovatieprojecten die zorgen voor een vooruitgang in de onderwijsverbetering. Naast de kennisinstellingen en scholen participeren ook de Provincie en het bedrijfsleven in deze projecten. In de zoektocht naar een succesvolle oplossing spelen zij een cruciale rol. De Educatieve Agenda Limburg start met een aantal doorbraakprojecten die vastgesteld zijn aan de hand van de volgende knelpunten die in de afgelopen jaren naar voren zijn gekomen:

  • Na vijf jaar werkt nog slechts 82 procent van de startende leerkrachten in het basisonderwijs en is 16 procent werkloos (hoger dan de 13 procent landelijk).
  • In het Limburgse voortgezet onderwijs ontstaan de komende jaren tekorten aan leerkrachten voor de vakken Engels, Nederlands, Duits en Wiskunde.
  • Door nieuwe wet- en regelgeving staat de macrodoelmatigheid van het regionale mbo-aanbod hoog op de agenda terwijl tegelijkertijd de regionale informatievoorziening nog beneden de maat is en daardoor niet optimaal gebruikt kan worden.
  • Zittende leerkrachten moeten zich voortdurend professionaliseren om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven verzorgen.

Op basis hiervan zijn de volgende doorbraakprojecten geformuleerd:

1. Inductieprogramma startende leerkrachten

2. Leraar je bent het al

3. Heyy

Deze doorbraakprojecten kennen elk hun eigen interne projectorganisatie, in handen van één van de vier kennisinstellingen. Meer informatie over de projecten is te vinden op de betreffende projectpagina’s.

Proactieve Kwaliteitszorg

Rondom deze doorbraakprojecten kent de Educatieve Agenda Limburg een systeem van proactieve kwaliteitszorg, dat gebaseerd is op de educatieve cyclus en uit drie elementen bestaat:

Onderwijsmonitor Limburg
De Onderwijsmonitor Limburg geeft een breed beeld van de kwaliteit van het Limburgse onderwijs. Kwaliteit betekent niet alleen dat leerlingen veel leren, maar dat ze die dingen leren die zowel passen bij hun talenten als waardevol zijn op de arbeidsmarkt. De monitor faciliteert ook een brede effectmeting van de doorbraakprojecten.

Dialoog
De kennisinstellingen identificeren samen met de scholen in het Primair, Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs de belangrijkste kansen en knelpunten in het Limburgse onderwijs.
De verzamelde informatie in de Onderwijsmonitor wordt daarbij aan de hand van instellingsrapportages en thematische rapportages aan de scholen teruggekoppeld en in het webtijdschrift geplaatst. In gesprekken tussen directie, docenten en onderzoekers wordt nagegaan waar belangrijke kansen en knelpunten liggen.

Onderwijsinnovaties
De kennis-en onderwijsinstellingen verkennen en ontwikkelen gezamenlijk strategieën voor onderwijsverbetering waarvan op basis van de verworven inzichten het grootste effect verwacht mag worden.

Deze Proactieve Kwaliteitszorg levert een basisvoorziening op waarop nieuwe verbeterprogramma’s geënt kunnen worden.

Daarnaast krijgt de uitwisseling van kennis binnen de Educatieve Agenda Limburg op aanvullende manieren vorm: door professionele leergemeenschappen en microprojecten.

Professionele Leergemeenschappen

In de professionele leergemeenschappen staat een structurele samenwerking tussen de scholen en kennisinstellingen centraal. Ze bieden een platform voor docenten van verschillende scholen om met elkaar in contact te komen en nieuwe ideeën te ontwikkelen die op termijn kunnen uitgroeien tot uiteenlopende regionale initiatieven (ook buiten het kader van de Educatieve Agenda Limburg). De leergemeenschappen bieden een platform om met elkaar zorgen, worstelingen en ambities te delen en waar gewenst en mogelijk om te zetten in concrete vervolgstappen. De leergemeenschappen leveren kennis en vaardigheden op die toepasbaar zijn in de praktijk. Een grotere verscheidenheid aan deelnemers bevordert het delen en ontwikkelen van kennis. Dit is te bereiken door naast onderwijsgevenden bijvoorbeeld ook andere onderwijsprofessionals te betrekken, zoals lerarenopleiders en onderzoekers van de kennisinstellingen, betrokkenen vanuit de Learning Labs en vertegenwoordigers van andere beroepsterreinen (jeugdwerk, bedrijven). Er wordt gekozen voor een mix van fysieke contactmomenten en samenwerking en uitwisseling binnen een virtuele omgeving. De organisatie van de Educatieve Agenda Limburg zorgt voor de verbinding van inhoudelijke experts aan de professionele leergemeenschappen.

Microprojecten

Microprojecten zijn kleinschalige innovatieprojecten die één of meerdere leraren van verschillende scholen uitvoeren om inzichtelijk te maken of een bepaalde oplossingsstrategie werkt. Ze bieden docenten in alle betrokken onderwijsinstellingen de mogelijkheid om aan de slag te gaan met kleine innovaties in de eigen onderwijspraktijk. Daardoor wordt een verbetering van het dagelijkse onderwijs gekoppeld aan de professionalisering van leerkrachten. Het idee om docenten zelf meer regie te geven over de invulling van hun professionele ontwikkeling in relatie tot de verbetering van hun eigen dagelijkse onderwijspraktijk, is relatief nieuw en heeft nog niet op zeer grote schaal ingang gevonden. Het past wel binnen de eerder genoemde initiatieven die docenten uitdagen tot een meer onderzoekende houding ten opzichte van hun onderwijs.

Algemene documenten en voortgang

De “Business case” vormt het basisdocument voor de plannen van de Educatieve Agenda Limburg. Deze is opgesteld in 2013/2014 om te komen tot een projectplan voor financiering in de Kennis-As structuur. Hierin staan de globale doelstellingen van de Educatieve Agenda Limburg beschreven. De daadwerkelijke activiteiten die zijn ondernomen in de jaren na het schrijven van deze business case, met name die in enkele doorbraakprojecten, kunnen afwijken van de plannen. De partners binnen de Educatieve Agenda Limburg vinden het belangrijk om af te wijken daar waar nodig en de projecten te laten aansluiten bij de meest recente en relevante ontwikkelingen in het Limburgse onderwijs.

Business case klik hier

Voortgangsrapportage 2014 klik hier

Voortgangsrapportage 2015 klik hier

Voortgangsrapportage 2016 klik hier