header

Organisatie

Penvoerder en stuurgroep

De Educatieve Agenda Limburg is onderdeel van de Kennis-As Limburg en valt onder penvoerderschap van de Universiteit Maastricht. Vanuit de UM wordt een programmacoördinator aangesteld die aanspreekpunt is voor de Educatieve Agenda Limburg. De coördinator volgt de voortgang van de verschillende activiteiten binnen de Educatieve Agenda Limburg en stemt geregeld de processen met de projectleiders af.

De voortgang en coördinatie van de activiteiten binnen de Educatieve agenda Limburg wordt bewaakt door een stuurgroep. De stuurgroep bestaat uit één medewerker van elk van de deelnemende kennisinstellingen (UM, Zuyd, Fontys, OU), één vertegenwoordiger van het bestuur van elke onderwijssector (PO, VO, MBO) en de programmacoördinator. In personen zijn dit:

  • Dhr. Bert Nelissen, Stichting Innovo (PO)
  • Dhr. Ron Bonekamp, Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVOPL)
  • Dhr. Jos Kuster, ROC Leeuwenborgh (MBO)
  • Mevr. Rianne Letschert, Universiteit Maastricht
  • Dhr. Theo Bastiaens, Open Universiteit
  • Dhr. Hans Nederlof, Fontys Hogescholen
  • Dhr. Luc Verburgh, Zuyd Hogeschool
  • Mevr. Trudie Schils, Onderwijseconomie/Programmacoördinator (Universiteit Maastricht)

Daarnaast is er een vertegenwoordiger van de Provincie Limburg bij de bijeenkomsten aanwezig (Dhr. Davy Pieters). De stuurgroep wordt secretarieel ondersteund door Mevr. Menw Hurkens.

Tot de verantwoordelijkheden en taken van de stuurgroep behoren het vaststellen van het programmaplan, het nemen van besluiten over aanvragen voor doorbraak-, microprojecten en leergemeenschappen, het vaststellen van de projectopbrengsten (en tussentijds bijsturen of opheffen van projecten), het afleggen van verantwoording naar de deelnemende onderwijsinstellingen en de Provincie. De stuurgroep ontleent input aan een denktank die op thematische basis bij elkaar wordt geroepen, het onderwijsveld als geheel, het bedrijfsleven en het systeem van proactieve kwaliteitszorg. De inbreng van de scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs is van cruciaal belang voor de koers van de Educatieve Agenda Limburg.

Organisatie

Bij projecten met de omvang van de Educatieve Agenda Limburg kunnen gemakkelijk problemen ontstaan met betrekking tot de transparantie en de betrokkenheid van de partners. Dit kan leiden tot onvoldoende draagvlak en synergie en daardoor onvolledige vervulling van de beoogde ambities. Dit risico wordt in de Educatieve Agenda Limburg onderkend. Om die reden is de organisatie vormgegeven volgens een model waarin de provincie, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen samen de koers van de Educatieve Agenda Limburg bepalen, met ruimte voor andere professionals om mee te denken. Deze structuur zelf is niet vast, maar zal aangepast worden als de situatie daarom vraagt.