header
Stuurgroep EAL

 

De huidige Stuurgroep van de Educatieve Agenda Limburg waarin alle partners van de onderwijsketen vertegenwoordigd zijn, heeft uitgesproken dat zij gezamenlijk verantwoordelijkheid wil en moet nemen voor de uitdagingen die betrekking hebben op het onderwijs in Limburg en bijdragen aan de ambities van de provincie Limburg. (november 2019)

Leden Stuurgroep EAL:

 • Dhr. Theo Bastiaens, Voorzitter, Open Universiteit 
 • Mevr. Rianne Letschert, Universiteit Maastricht
 • Dhr. Luc Verburgh, Zuyd Hogeschool
 • Dhr. Hans Nederlof, Fontys Hogescholen
 • Mevr.  Jeannette Oostijen, Vista College (vertegenwoordiging MBO Limburg)
 • Dhr. Ron Bonekamp, SVOPL (vertegenwoordiging VO Limburg)
 • Dhr. Bert Nelissen, Stichting Innovo (vertegenwoordiging PO Zuid Limburg)
 • Mevr. Hennie Biemond, Stichting Kerobei (vertegenwoordiging PO Noord Limburg)

 

Daarnaast zijn programmaleider en projectleider EAL alsook een vertegenwoordiger van Provincie Limburg vertegenwoordigd op de stuurgroepvergaderingen. 

 • Mevr. Trudie Schils, Programmaleider EAL (Universiteit Maastricht)
 • Mevr. Menw Hurkens, Projectleider EAL (Universiteit Maastricht)
 • Mevr. José op den Camp, Beleidsmedewerker Economie en Innovatie (Provincie Limburg)

 

Tot de verantwoordelijkheden en taken van de stuurgroep behoren het vaststellen van het programmaplan,  het vaststellen van de projectopbrengsten (en tussentijds bijsturen of opheffen van projecten en activiteiten), het afleggen van verantwoording naar de deelnemende onderwijsinstellingen en de Provincie. De stuurgroep ontleent input aan een kernteam dat is samengesteld vanuit de leiders van de innovatiewerkplaatsen, projectleider OnderwijsMonitor Limburg en leiding projectbureau. De inbreng van de scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs is van cruciaal belang voor de koers van de Educatieve Agenda Limburg.

 
Kennis-As en penvoerderschap

 

De Educatieve Agenda Limburg is onderdeel van de Kennis-As Limburg en valt onder penvoerderschap van de Universiteit Maastricht. Vanuit de UM wordt een programmaleider aangesteld die aanspreekpunt is voor de Educatieve Agenda Limburg. De programmaleider volgt de voortgang van de verschillende activiteiten binnen de Educatieve Agenda Limburg en stemt geregeld de processen met de projectleiders af. 

De Educatieve Agenda Limburg sluit aan op de doelstellingen die in de Kennis-As zijn gedefinieerd. Voor economische ontwikkeling en structuurversterking zijn kennis, vakmanschap en een goed opgeleide bevolking van groot belang. De maatschappelijke kerntaak van kennisinstellingen als Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, Open Universiteit en Fontys Hogescholen is het ontwikkelen van kennis en het scheppen van de voorwaarden voor goed onderwijs. Om de kwaliteit van het Limburgse onderwijs te behouden en uit te bouwen en de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren is het cruciaal dat kennisinstellingen samenwerken met scholen in alle onderwijssectoren, het bedrijfsleven en de Provincie Limburg. Relevante vragen uit het onderwijsveld en bedrijfsleven zijn dan onderwerp van wetenschappelijk onderzoek, rekening houdend met provinciale beleidsstrategieën. Innovatie op deze manier leidt ook daadwerkelijk tot een regionale economische structuurversterking. Beter onderwijs betekent ook verbeteringen op talloze andere gebieden zoals een betere gezondheid, minder criminaliteit en meer ondernemerschap. Al deze factoren kunnen bijdragen aan een goede positie van de provincie Limburg. Een duurzame samenwerking tussen onderwijsveld, onderzoek en bedrijfsleven is niet vanzelfsprekend. De Educatieve Agenda Limburg kan hierin een voorbeeldfunctie hebben voor andere provincies.

De Educatieve Agenda Limburg dient ook als basis voor afstemming met andere projecten in de provincie, zowel binnen als buiten de Kennis-As. Het project De Gezonde Basisschool bijvoorbeeld, omvat het opzetten van dagscholen in de gemeente Landgraaf en effectmetingen naar de gezondheidsaspecten, psychologische kenmerken en leerprestaties van de leerlingen. De Onderwijsmonitor van de Educatieve Agenda Limburg is de basis voor deze effectmeting, zodat vergelijking met een brede set scholen en indicatoren plaatsvindt. Daarnaast vindt afstemming plaats van de activiteiten van de Educatieve Agenda Limburg met die op de (te ontwikkelen) campussen binnen de Kennis-As. Om ook hier, door samenwerking, de kennis van alle partners optimaal te benutten en in te zetten voor economische versterking van de regio. Ook afstemming met de Human Capital Agenda en het Techniekpact is een optie. Deze richten zich op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het enthousiasmeren van leerlingen voor technische beroepen en het vergroten van de aantrekkelijkheid van een aantal topsectoren zoals life sciences, health, chemie en logistiek. Ook hier kan de Educatieve Agenda Limburg meewerken aan een effectmeting op basis van de informatieverzameling en dialoog.