De Diagnostische Tussentijdse Toets

Pascalle Haenen (CvTE) | 01 June 2015


Wat is de DTT?

De Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT) is een toets op maat

De diagnostische tussentijdse toets is een diagnostische toets aan het eind van de onderbouw voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. De DTT kan op vijf niveaus starten en past zich vervolgens aan het antwoordgedrag van de leerling aan. Al naar gelang een leerling opgaven minder goed of beter maakt, worden aan die leerling makkelijkere of moeilijkere opgaven voorgelegd. Zo krijgt elke leerling een uitdagende toets op maat. De DTT levert voor elke leerling een diagnose op, waarin sterke en te ontwikkelen punten zijn geanalyseerd. Met deze diagnose kunnen docenten onderwijs op maat bieden en hierdoor het onderwijsleerproces van leerlingen bijsturen. De DTT draagt hierdoor bij aan excellent onderwijs voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs

De DTT is een toets om van te leren

Het unieke van de DTT is dat dit een formatieve toets is, géén summatieve toets. Het gaat bij de DTT niet om goed of slecht. Het is een toets om van te leren, het gaat niet om zakken of slagen. Leerlingen krijgen dan ook geen cijfer, maar een diagnose met kansen en aandachtspunten.

De DTT is een hulpmiddel voor docenten

De DTT levert scholen en docenten in relatief korte tijd veel informatie op over het leerproces van leerlingen. Door de inzet van nieuwe, innovatieve opgaventypen levert de DTT méér diagnostische informatie dan traditionele opgavenvormen. Dit maakt het leren van leerlingen beter zichtbaar. De automatische beoordeling van de toets levert de docent tijdwinst op. Aan de hand van de diagnose kan de docent gerichter onderwijs geven.

De DTT geeft een tussenstand aan het eind van de onderbouw in het VO

De DTT is een landelijke toets aan het einde van de onderbouw die onafhankelijk is van een specifieke onderwijsmethode. De DTT is gebaseerd op de concept-tussendoelen van SLO. Deze beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het eind van de onderbouw.

Wat is de meerwaarde van de DTT?

Leerlingen krijgen door de DTT meer inzicht in hun sterke en minder sterke punten. Hierdoor kunnen zij beter reflecteren op hun leerproces. Een summatieve toets geeft die mogelijkheid niet.

Docenten krijgen op efficiënte wijze inzicht in het leerproces van leerlingen. Aan de hand van de DTT kunnen zij heel gericht onderwijs geven.

Scholen kunnen hun onderwijs gericht verbeteren omdat ze weten waar bij (groepen) leerlingen leergroei te realiseren is.

Ouders krijgen de mogelijkheid om hun kind gericht te ondersteunen doordat ze kunnen zien waar voor de school mogelijkheden liggen om leergroei bij hun kind te bereiken.

Terugblik op de eerste pretest DTT

In september 2014 is er een meerjarige pilot van de DTT van start gegaan, onder regie van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). In het eerste jaar hebben meer dan 18.000 leerlingen op 100 verschillende scholen in heel Nederland een pretest van de DTT gemaakt. De pretest had als doel om de opgaven bij leerlingen te testen en opgaven te ijken. Om die reden was de pretest nog niet adaptief. Voor bijna alle vakken zijn voldoende afnames geweest om een goede analyse te kunnen maken van de opgaven. In februari 2016 vindt de eerste adaptieve DTT plaats.

Vervolg pilot DTT: deelname nieuwe scholen

Vanaf september 2015 start het tweede jaar van de pilot. Er is ruimte voor nieuwe scholen om vanaf het tweede jaar deel te nemen aan de pilot. In deze ronde zal een aantal onderdelen voor de eerste keer ook adaptief afgenomen worden. Hierdoor zal er in tegenstelling tot de afgelopen pilotjaar ook een rapportage op leerlingniveau opgeleverd kunnen worden. Wilt u uw school aanmelden voor de nieuwe ronde? Dat kan via www.hetcvte.nl. Aanmelden kan nog tot 1 juli 2015.

Het tweede deel van de pilot bestaat uit een pretest én een eerste adaptieve pilotafname. Voor nieuwe pilotscholen geldt dat zij sowieso deelnemen aan de pretest. Scholen ontvangen na afname van deze pretest een schoolrapportage. Daarnaast wordt aan deze nieuwe scholen de mogelijkheid geboden om ook deel te nemen aan de eerste adaptieve DTT. Deze geeft een diagnose op leerling- en groepsniveau.

Website CVTE

Hoe ziet de samenwerking met scholen eruit?

In de pilotperiode wordt de DTT in nauwe samenwerking met het onderwijsveld ontwikkeld. In evaluaties en themabijeenkomsten kunnen scholen en docenten feedback geven. De input van de deelnemende scholen wordt gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de toets. Daarnaast worden in de aanloop naar de pretest regionale bijeenkomsten georganiseerd waarin met scholen besproken wordt hoe de DTT werkt en wat ervoor nodig is om de DTT af te nemen. Ook ontvangen de scholen nieuwsbrieven waarin zij op de hoogte gehouden worden over de laatste ontwikkelingen.

Ten slotte wordt er tijdens de pilot nauw samengewerkt met verschillende kennispartners in het land (Universiteit Maastricht, Universiteit Twente en Universiteit Utrecht) om de meerwaarde, beperkingen en verbeterpunten van de DTT grondig in kaart te brengen.

Meer weten over de DTT?

Meer informatie over de DTT en deelname aan de pilot is te vinden op de website DTT van het CvTE.

Website DTT

Loading Conversation