Kleuter met werkende moeder doet het beter op school

Annemarie Künn-Nelen, Didier Fouarge, Andries de Grip Maastricht University, Research Centre for Education and the Labour Market | 07 October 2016


Kleuter met werkende moeder doet het beter op school

Kleuters met een werkende moeder scoren even goed of zelfs beter op de Cito-toets dan kleuters van wie de moeder niet werkt. Dit kan niet worden verklaard doordat de ouders hoger opgeleid zijn of de vader meer uren werkt.

Op basis van data uit de OnderwijsMonitor Limburg hebben wij gekeken naar het verband tussen de Cito- scores voor ‘taal voor kleuters’ en ‘ordenen’ van kinderen in groep twee van de basisschool en het aantal uren dat de moeder werkt. Ook hebben we onderzocht of deze relatie verklaard kan worden doordat ouders meer of minder stimulerende activiteiten met hun kinderen ondernemen. De gebruikte data bestaat uit enerzijds Cito-scores van kleuters in groep 1 en 2 en anderzijds uit een grote hoeveelheid achtergrondinformatie over de kleuters en hun ouders. Terwijl de Cito-scores direct door scholen aangeleverd worden, is de rest van de informatie verkregen via een oudervragenlijst die afgenomen is groep 2. Door deze rijke informatie is het mogelijk om te analyseren of de testscores van kleuters in groep 2 waarvan de moeder werkt hoger of lager zijn dan van de kleuters waarvan de moeder niet werkt. In deze analyse houden we rekening met bijvoorbeeld de testscore in groep 1, door ouders gerapporteerde persoonlijkheidskenmerken van de kinderen, het opleidingsniveau van de ouders, de taal die men thuis spreekt en het aantal stimulerende activiteiten dat ouders met hun kind ondernemen.

Werken resulteert in betere toets scores in de kleuterklas

Ons onderzoek laat zien dat kleuters met een in deeltijd (tussen de 12 en 32 uur per week) werkende moeder de taaltoets het beste maken. Voor de toets ‘ordenen’ vinden we dat kleuters van ouders die minimaal 12 uur per week werken de toets beter maken dan kinderen van moeders die niet of nauwelijks werken. Dit verschil is even groot als het verschil tussen de testscore voor ordenen van kinderen met een hoogopgeleide vader en kinderen met een laagopgeleide vader. Deze resultaten zijn niet het gevolg van een hoger opleidingsniveau van de ouders of het aantal uren dat de vader werkt.

Lees het volledige artikel over het onderzoek.

Werken betekent niet minder tijd voor het kind

In de uren waarop zij niet werken, kunnen ouders veel stimulerende activiteiten ondernemen met hun kind. Denk daarbij aan voorlezen, samen tekenen, praten over school, samen naar het museum gaan, en dergelijke. Wij hebben onderzocht wat de rol van deze stimulerende activiteiten is voor de score op de twee kleutertoetsen en of het aantal stimulerende activiteiten gerelateerd is aan het aantal uren dat de ouders werken. De taalprestaties van kleuters zijn beter als hun ouders meer stimulerende activiteiten met hen ondernemen ook als daarbij rekening wordt gehouden met het opleidingsniveau van de ouders. Dit is niet het geval bij de testscore voor ordenen. Er blijkt echter geen verband te bestaan tussen het aantal gewerkte uren van ouders en het aantal activiteiten dat zij met hun kind ondernemen. Dit laatste resultaat is al eerder gevonden in een Amerikaanse studie door Suzanne Bianchi. Deze studie laat zien dat ouders die veel uren werken minder tijd besteden aan slapen en aan het huishouden, maar dat zij evenveel tijd met hun kinderen doorbrengen als ouders die minder uren werken of niet werken.

Lees het volledige artikel over dit onderzoek.

Loading Conversation