Kwaliteitsslag voor behoud beginnende leerkrachten

Paul Hennissen, de nieuwste PABO | 08 January 2016


Kwaliteitsslag voor behoud beginnende leerkrachten

De Nieuwste Pabo in Sittard en stichtingsbesturen vergroten het arbeidsperspectief van beginnende leerkrachten en tijdelijke vervangers in het basisonderwijs door professionaliseringstrajecten en leiden samen op tot basisbekwame leraren. Inmiddels is de eerste groep van twintig deelnemers gestart met de pilot, onderdeel van het doorbraakproject ‘Een goede start voor de leerkracht’, binnen de Educatieve Agenda Limburg. Met het oog op de te verwachten tekorten aan leraren in het basisonderwijs komen in dit project ook vervangers, die nog geen dienstverband bij een schoolbestuur hebben, voor deelname in aanmerking.

Pedagogische en didactische verdieping, werkplekbegeleiding en coaching moeten tijdens de inductiefase, de eerste jaren na het afstuderen, de doelgroep helpen basisbekwaam te worden. Het inductieprogramma, dat zich moet ontwikkelen tot een hoogwaardig, duurzaam en flexibel instrument, zal door het lectoraat Opleiden in de School worden onderzocht op effectiviteit.

Competenties

Henk van den Heuvel, directeur van opleidingsinstituut de Nieuwste Pabo, en Paul Hennissen, lector Opleiden in de School, zijn enthousiast over hoe de goede samenwerkingstraditie met de verschillende besturen in dit verband heeft geleid tot afspraken over gedeelde verantwoordelijkheid en het optimaal gebruik maken van elkaars expertise. “Samen dienen we een groot doel: het behoud van beginnende leerkrachten en tijdelijke vervangers voor het basisonderwijs in onze provincie door hun competenties te verhogen”, zo verklaren beiden.

Besturen

De besturen in het primair onderwijs in Limburg die participeren in het professionaliseringproject zijn: MosaLira, kom Leren, Movare, Innovo, Kindante, Triade, Swalm & Roer, Meerderweert en SPOLT. Arno Gubbels, voorzitter College van Bestuur van laatstgenoemde stichting gaat uit van een hoge opbrengst: “Boven-bestuurlijke samenwerking enerzijds en met de Nieuwste Pabo anderzijds moet leiden tot een scala aan handreikingen om beginnende leerkrachten te professionaliseren van startbekwaam naar uiteindelijk vakbekwaam.”

Brede opzet

Lilian Knooren, directeur in Hulsberg en werkzaam voor Innovo: “Sterk aan het doorbraakproject is dat met de drie hoofdlijnen (coaching, begeleiding theoretische verdieping) en is gekozen voor een brede opzet, waarbij elk bestuur zorgdraagt voor passende begeleiding en coaching op de werkplek.” Collega Anita Heiligers van ’t Kirkeveldsje in Schimmert kijkt vooruit: “Onze stichting geeft alle ruimte en medewerking aan dit project. Het heeft wel nog even tijd nodig om dit initiatief binnen onze organisatie passend te maken. Wellicht kunnen we tijdens de tweede pilot het aantal deelnemers vanuit Innovo uitbreiden.” Directeur aan basisschool de Hovenier (Swalm & Roer), Ine Simons, over het scholingsaanbod: “Ik ga ervan uit dat vooral wordt geluisterd naar wat beginnende leerkrachten nodig hebben om zich verder te ontwikkelen.”

Vier thema’s

De Nieuwste Pabo besteedt dit schooljaar in het doorbraakproject aandacht aan een viertal thema’s: groepsvorming/pedagogisch klimaat, oudergesprekken, groepsplannen/omgaan met verschillen en klassenmanagement. “De behoeften van de deelnemers, hun leervragen en voorbeelden van ‘good practices’, zijn bepalend voor de inhoud van de themabijeenkomsten”, benadrukt Irene Triebels, namens de Nieuwste Pabo coördinator van de inhoudelijke themabijeenkomsten. “Tijdens dit project zal het mes aan twee kanten snijden. Niet alleen de beginnende leerkrachten leren hiervan, maar alle betrokken partijen.”

Onderzoek

Lector Opleiden in de School Paul Hennissen over het aspect onderzoek: “Om de toegevoegde waarde van het inductieprogramma vast te kunnen stellen, vindt een vergelijking plaats van de deelnemersgroep met een qua uitgangspositie vergelijkbare groep niet-deelnemers (controlegroep). Het vergelijkingsonderzoek moet antwoord geven op de vraag welke effecten het programma heeft op competenties, welbevinden en arbeidsmarktpositie van de deelnemers.” Andere Pabo’s en onderwijssectoren volgen met belangstelling dit doorbraakproject en de resultaten van het onderzoek naar het totale programma.

Informatie

Voor meer informatie over het doorbraakproject binnen de Educatieve Agenda Limburg voor beginnende leerkrachten en tijdelijke vervangers uit het basisonderwijs, kunt u contact opnemen met het

Lectoraat Opleiden in de School: Paul Hennissen,

e-mail: p.hennissen@denieuwstepabo.nl

gsm: 06-42385534

Leraren
delen:  
Loading Conversation