Project 10 -14 onderwijs regio Echt

Paul Veelen, PO-VO coördinator SKOEM | 13 April 2018


Project 10 -14 onderwijs regio Echt

Tijdens overleggen van de samenwerkingsverbanden PO en VO is er al vaak gesproken over de aansluiting PO-VO. Ook vanuit het werkveld komt vaak de klacht: "er wordt heel hard gewerkt aan het advies voor onze kinderen, maar we zien het in de praktijk niet altijd terug". Dit heeft dan met name betrekking op de overdracht PO-VO. Welke natuurlijk ook een hele klus is voor scholen en hun leerkrachten. Ook voor ouders en leerlingen is het vaak een hele stap om van PO naar VO te gaan.

Doel van het project

Kinderen gepersonaliseerd laten leren en zodoende eigenaarschap te creëren van hun leerproces. Dit alles onder de 3 pijlers: Waardig, Aardig en Vaardig. Ouders zijn hierin partner en medeontwikkelaars. Het is een regio gebonden project omdat het toegespitst is op de input van het afzetgebied. De harde knip bij 12 jaar wordt op deze manier voorkomen.

Vormen van 10-14 onderwijs

In het hele land zijn er op dit moment al enkele voorbeelden van 10-14 onderwijs, instroom groep 7 t/m uitstroom klas 2 in het VO. Iedere vorm van 10-14 onderwijs heeft zijn eigen identiteit en geen concept is hetzelfde. Er zijn vormen welke zich alleen richten op leerlingen met een verwachte uitstroom PRO/BB/KB. Ook zijn er voorbeelden te noemen die als uitgangspunt vraaggestuurd leren hebben. De overeenkomst is dat kinderen langer de tijd krijgen, om op een vernieuwende manier, achter hun talenten en competenties/mogelijkheden te komen en een gedegener advies te krijgen. Hun advies krijgen ze pas op 14 jarige leeftijd, aan het einde van leerjaar 2.

Pilotscholen

SKOEM, Kindante en SOML onderzoeken de mogelijkheden van 10-14 onderwijs in de regio Echt en of er voldoende behoefte en/of draagvlak is in deze regio. Scholen zijn benaderd om te fungeren als pilotscholen: De Springdonk, De Maasparel en Connect College zijn enthousiast en hebben zich gecommitteerd aan het project. Tevens is er een werkgroep aangesteld om dit onderzoek vorm te geven en uit te voeren. De pilotscholen dienen als werkveld voor de onderzoekers en zijn tevens kartrekker.

Onderzoeksopzet

Het onderzoek is gestart in augustus 2017 en wordt begeleid door directie en bestuursleden van de stichtingen. De onderzoekers zijn mensen uit het werkveld die bovenschools opereren. Paul Veelen is namens SKOEM projectleider. Kindante en Connect College leveren elk iemand als ondersteuning.

Na de introductie op de pilotscholen zijn we overgegaan op de nulmeting. Deze is o.a. in kaart gebracht door een interview met leerkrachten en directies op alle pilotscholen. Aan de hand van deze gegevens hebben wij aan de pilotscholen de nulmeting gepresenteerd en meteen geïnventariseerd hoe de pilotscholen vonden dat het anders/beter kan. Dit is NIET bedoeld om de huidige overdracht zoals die is aan te scherpen (uiteraard worden alle gegevens wel teruggekoppeld) maar is WEL bedoeld om in beeld te krijgen of er een draagvlak is.

In navolging van de bevindingen bleek dat er zeker interesse en open houding is van de deelnemende scholen. Daarom breiden we ons onderzoek uit naar de ouders en leerlingen. Dit willen we breed uitdragen omdat ze beiden partners zijn in de ontwikkeling.

Dit gehele onderzoek wordt ondersteund door instrumenten als het gesprek- en ontwikkelmodel PO-VO van School Aan Zet. Op dit moment wordt voor de brainstormsessies het Eindadvies OnsOnderwijs 2032 als basis gebruikt. Dit om zo gefundeerd mogelijk ons onderzoek uit te voeren. Op de planning staat ook collegiale consultatie tussen de VO en PO scholen. Tevens is het de bedoeling dat in 2018 een pilot uitgevoerd wordt, welke te vergelijken is met het beoogde 10-14. Deze pilots worden samen ontworpen door onder andere de leerkrachten PO en VO. In nauw overleg zullen we er zorg voor dragen dat de kinderen geen proefkonijnen zijn maar wel verrijkend onderwijsaanbod kunnen genieten.

Op dit moment wordt een concept ontwikkeld n.a.v. het vooronderzoek. Dit gebeurt door een team van mensen uit het PO en VO; het zogenaamde ontwikkelteam.

delen:  
Loading Conversation