header

In het kort

Om het onderwijs in Limburg verder te verbeteren is het belangrijk dat de partners binnen de EAL samenwerken waar het gaat om gegevensverzameling en analyse van deze gegevens. Een sfeer van samen verzamelen en interpreteren; van monitoren en bespreken wat we zien.

De inzet van ouders en leerlingen is hierbij heel belangrijk. Wat zijn hun ervaringen met het onderwijs en met de scholen? Hoe zien ouders de ontwikkeling van hun kinderen en hoe zien leerlingen hun eigen ontwikkeling? Daarom ontvangen ouders van leerlingen in groep 2 en groep 8 een vragenlijst en is er een vragenlijst voor de leerlingen van groep 8. Hoe meer ouders en leerlingen meewerken, hoe representatiever de resultaten en hoe specifieker we kunnen bijsturen in het leerproces.

Sommige informatie is persoonlijk. Daarom worden strikte regels gevolgd wat betreft de omgang met en de privacy van gegevens. Vanwege wetgeving op privacy (AVG) wordt eerst een privacy-convenant aan elk deelnemend bestuur voorgelegd en ondertekend. Deze is in samenwerking tussen de Universiteit Maastricht en enkele schoolbesturen tot stand gekomen en voortdurend wordt zorgvuldig gekeken of deze nog up to date en dekkend is. Vertrouwelijkheid en anonimiteit worden gegarandeerd. Er wordt nooit gerapporteerd over individuen. Als ouders toch niet willen dat gegevens van hun kind(eren) meegaan, dan kunnen zij dat aangeven aan het begin van de vragenlijsten; gegevens worden dan verwijderd.

Voor inhoudelijke vragen over het privacy-convenant kunt u contact opnemen met de betreffende school. 

Van gegevens naar informatie

Binnen de Onderwijsmonitor worden er gegevens verzameld en geanalyseerd voor meerdere doeleinden:

  • Een goed beeld krijgen van de situatie in het Limburgse onderwijs en de aansluiting daarvan op de arbeidsmarkt.
  • Een basis vormen voor een intensieve dialoog en samenwerking tussen de kennis- en onderwijs- instellingen en daardoor de belangrijkste vragen in de onderwijspraktijk blootleggen.
  • Terugkoppeling aan scholen en schoolbesturen waarmee het mogelijk is om schoolbeleid bij te stellen en effecten van onderwijsbeleid en -methodes te evalueren.
  • Een brede basis bieden voor effectmeting en evaluatie van interventies en projecten in de school en in de regio.

Het doel is om op termijn alle Limburgse scholen en onderwijs- instellingen bij de dialoog en gegevensverzameling te betrekken (voorscholen, PO, VO, MBO, HO en speciaal onderwijs). Zo kan een compleet beeld ontstaan van de gehele Limburgse onderwijsketen. Daarnaast proberen we de gegevensverzameling op scholen te stroomlijnen om zo te komen tot een monitor waarin met minimale belasting een maximale meerwaarde wordt behaald.

Voor meer informatie over de OML zie: onderwijsmonitorlimburg.nl/demo