Eindexamens 2017 dag 6

| 17 May 2017


Het vmbo bb heeft vandaag geschiedenis en nask 1, het vmbo kb/gl/tl Duits en wiskunde, havo Engels en filosofie en vwo Latijn en tehatex.

Vmbo

Ongeveer 30 procent, zowel landelijk als in Limburg, van de leerlingen op het vmbo bb doet examen in natuur- en scheikunde 1 (zie tabel 1). Gemiddeld halen de leerlingen hier een 6,43 landelijk en 6,45 in Limburg.


In Limburg heeft 16 procent van de leerlingen op het vmbo kb Duits examen, het dubbele van het percentage leerlingen dat landelijk Duits heeft op dit onderwijsniveau. Ook op het vmbo gl en tl hebben meer leerlingen Duits, 53 procent in vergelijking met 41 procent landelijk. Opvallend naast de hogere deelname aan Duits zijn de hogere gemiddelde cijfers voor dit vak in Limburg. Zowel op het vmbo kb als het gl/tl zijn de gemiddelde cijfers een half punt hoger (6,63 en 6,74) dan het landelijk gemiddelde (6,11 en 6,23).

Op een symposium naar aanleiding van onderwijs2032 kwam ook naar voren dat Limburg graag Duits wil behouden: https://didactiefonline.nl/blog/blonz/limburg-wil-...

Havo

Gemiddeld halen havisten een 6,8 bij Engels, het vak waar zowel in Limburg als landelijk het beste op wordt gescoord op het havo. Er is geen verschil in de gemiddelde cijfers tussen Limburg en Nederland als geheel.

Een heel klein percentage van de havisten, 2 procent, heeft examen filosofie. Limburgse leerlingen halen gemiddeld een lager cijfer (6,30) dan landelijk (6.55).


Vwo

Iets minder dan eenvijfde van de vwo-ers heeft examen Latijn. In Limburg is dit percentage ietsje lager. Het gemiddeld cijfer voor Latijn is echter ietsje hoger dan landelijk, een 6,61 in vergelijking met het landelijk gemiddelde van 6,57.

Een klein percentage vwo-ers heeft examen tehatex (tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen). Gemiddeld halen leerlingen landelijk een 6,72 en in Limburg ietsje lager, een 6,69.

Het vak behoort tot de vakken waarop relatief goede cijfers worden gehaald.

delen:  
Loading Conversation